ข่าวเด็ดวันนี้

ปลดล็อกท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต! เริ่มเปิดหลังเที่ยงคืน 16 พฤษภาคมนี้ เฉพาะไฟลท์ในประเทศเป็นหลัก

ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต กลับมาเปิดให้บริการได้อีกรอบ เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 63 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป (เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ได้รับการงดเว้น) แต่ว่าเครื่องบินจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามกระทำบินไปสู่เมืองไทยชั่วคราว จนกระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม 63 เวลา 23.59 น.

ข่าวเด็ดวันนี้

เริ่มเปิดสนามบินหลังเที่ยงคืน 16 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (14 พฤษภาคม) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทย (กพท.) ลงนามในประกาศที่ทำการการบินพลเรือนที่เมืองไทย เรื่อง ข้อตกลงแล้วก็เงื่อนเวลาสำหรับเพื่อการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

เพื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีคุณภาพ และก็ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในเหตุการณ์เร่งด่วนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมครั้งที่ 29/2563 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ได้แจ้งความเห็นเห็นสมควรให้เปิดการปฏิบัติการของท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 00.01 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำนงจะใช้ทางทางอากาศ

ผู้อำนวยการที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของกฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) ที่พ.ร.บ.การเดินอากาศ พุทธศักราช 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช 2562 ออกประกาศตั้งเงื่อนไขและเงื่อนเวลาสำหรับเพื่อการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

  1. ให้เพิ่ม
  2. สนามบิน
  3. ภูเก็ตในรายนามสนามบินที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ โดยช่วงเวลาซึ่งสามารถใช้สนามบินได้ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อตกลงและข้อจำกัดประกอบใบรับรองการทำงานท่าอากาศยานสาธารณะของสนามบินจังหวัดภูเก็ต
  4. รายนามสนามบินที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เมื่อวันที่ประกาศนี้ส่งผลใช้บังคับให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
  5. เพื่อเป็นการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ต สำหรับการเดินทางด้วยอากาศยานไปสู่จังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารจึงควรจัดเตรียมเอกสารแสดงบุคคลเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามแบบ ภก. 1 และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ
  6. สนามบิน
  7. จังหวัดภูเก็ตเพื่อประมวลผลข้อมูลในเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องติดตามและปฏิบัติทางการแพทย์

ข่าวเด็ดวันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจังหวัดภูเก็ตร่วมมือสำหรับการเก็บข้อมูลตามแบบตรวจบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามแบบ ภก. 2 ส่งให้จังหวัดภูเก็ต

ดังนี้ เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 00.01 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประเภทของท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการในขณะนี้ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

    1. สนามบิน ที่เปิดให้เรือบินขึ้นลงได้ ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ : น่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่ใส่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง
  1. ท่าอากาศยานที่เปิดให้เครื่องบินขึ้นลงได้ ให้บริการอีกทั้งการบินภายในประเทศ รวมทั้งระหว่างประเทศ : กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง ภูเก็ต แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา